VEKAWerkina
Inschrijfformulier
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen. Alleen volledig gevulde formulieren kunnen worden verwerkt. Na deze inschrijving volgt nog een intakegesprek met een functionaris (m/v) van vv Altena. U krijgt daarover bericht.
Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Geslacht
man vrouw anders
Lidmaatschap
ik wil WEL actief gaan voetballen ik wil NIET actief gaan voetballen
Akkoord?
Ik ga akkoord met onderstaande voorwaarden

Geeft zich op als lid van v.v. Altena en verklaart zich hiermee akkoord met de statuten, het huishoudelijke reglement en de privacy policy van de vereniging. Het lidmaatschap wordt steeds voor een volledig verenigingsjaar aangegaan en loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juli. Bij opzegging van het lidmaatschap na 1 juli wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengt en blijft men de gehele contributie over het komend seizoen verschuldigd.

De wedstrijdtenues worden door v.v. Altena aan de spelende teams in bruikleen ter beschikking gesteld voor het spelen van de wedstrijden van v.v. Altena. Als compensatie voor de kosten van de aanschaf betaalt elk spelend lid tot 18 jaar €4,- kledingbijdrage per kwartaal en elk spelend lid boven de 18 jaar €5,- kledingbijdrage per kwartaal.

De betaling van de contributie vindt plaats door automatische incasso per kwartaal. Bij niet betalen van de contributie kan de vereniging een incassobureau inschakelen, de kosten hiervan komen voor rekening van het lid. Middels ondertekening van een formulier, dat aangeboden zal gaan worden door v.v. Altena met de intentie ondertekend te gaan worden, machtig ik v.v. Altena om de contributie automatisch te innen.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacy policy.

Let op:
Vul alle velden in en verstuur dan opnieuw
Geen robot?
Alles ingevuld?
Bevestig dat je geen robot bent